Všeobecné obchodné podmienky

Spoločností Blue Avian s. r. o., DELFINO s. r. o. a GIG s. r. o.

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Spotrebiteľa (ďalej spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“) pri uzavretí kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo v prípade, ak uzavreli jeden z vyššie uvedených zmluvných typov na diaľku a/alebo mimo prevádzkarne Dodávateľa.
 • Dodávateľom je spoločnosť Blue Avian s. r. o., so sídlom Studenohorská ul. č. 34, 841 03 Bratislava – Lamač, identifikačné číslo 53 221 745, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 147539/B, oddiel Sro alebo spoločnosť DELFINO s. r. o., so sídlom Obchodná ul. č. 41, 811 02 Bratislava, identifikačné číslo 46 585 664, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 79997/B, oddiel Sro alebo GIG s. r. o., so sídlom Obchodná ul. č. 41, 811 02 Bratislava, identifikačné číslo 44 254 415, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 53161/B, oddiel Sro, ktorý sa na základe uzavretej zmluvy zaväzuje pre Spotrebiteľa dodať a/alebo nainštalovať a/alebo sfunkčniť bazén zn. Compass Ceramic Pools s príslušenstvom a súvisiacou technológiou a/alebo iné ponúkané tovary a služby v oblasti bazenárstva, wellness a spa.
 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Tieto VOP resp. niektoré z ich ustanovení sa nepoužijú v prípade, ak je medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom individuálne dojednaná osobitná písomná zmluva.

Článok II.

Cenová ponuka a objednávka

 • Dodávateľ vypracuje Spotrebiteľovi na základe jeho požiadaviek cenovú ponuku, ktorá je zvyčajne zasielaná Spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu.
 • Spotrebiteľ berie na vedomie, že tovar a ceny na webovej stránke Dodávateľa delfino.sk (ďalej len „webová stránka“) sa môžu líšiť od vypracovanej cenovej ponuky v závislosti od dostupnosti takéhoto tovaru, ako aj zmien cien tovarov u výrobcov jednotlivých tovarov. Ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dani z pridanej hodnoty (DPH), ibaže by pri cene bolo uvedené, že táto je bez DPH.
 • Ceny tovarov nezahŕňajú dopravu tovaru, jeho nakládku či vykládku a ani montáž. Dodávateľ osobitne upozorňuje, že doprava bazénového telesa je vykonávaná ako doprava nadrozmerného nákladu zväčša zo sídla výrobcu Compass Europe s. r. o., ktorá predpokladá o.i. aj úhradu správnych poplatkov či využitie žeriavnických prác; tieto práce sú účtované osobitne.
 • Vlastnosti a technické parametre tovarov na webovej stránke sú čerpané z oficiálnej stránky a dokumentov výrobcov týchto tovarov.
 • Spotrebiteľ je oprávnený realizovať objednávku aj vo forme súhlasu s cenovou ponukou vyhotovenom písomne, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS). Spotrebiteľ objednaním tovaru vyjadruje svoj súhlas s tým, že bol dostatočne informovaný o vlastnostiach, funkčnosti a technických parametrov objednaných tovarov.
 • Dodávateľ zašle Spotrebiteľovi e-mailom ako potvrdenie o objednávke dokument označený ako „Prijatá objednávka“, ktorá obsahuje druh a cenu objednaného tovaru a/alebo služby, čím sa zmluva považuje za uzavretú.
 • Spotrebiteľ má nárok na zľavu v prípade, ak je táto zľava uvedená v dokumente uvedenom v bode 2.6., pokiaľ sa Zmluvné strany neskôr nedohodnú inak.
 • Každú zmenu objednávky je Spotrebiteľ povinný oznámiť Dodávateľovi písomne alebo e-mailom, inak Dodávateľ nemusí túto zmenu akceptovať. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade zmeny objednávky môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Pri zmene objednávky Dodávateľ postupuje primerane podľa bodov 2.6. a 2.9.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak nie je možné z technických príčin tovar/službu dodať v požadovanej lehote a/alebo za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany výrobcu. Dodávateľ bude bezodkladne kontaktovať Spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak Spotrebiteľ už uhradil cenu z objednávky alebo jej časť a nedôjde k dohode Zmluvných strán o poskytnutí iného tovaru/služby v rovnakej kvalite a cene a ani o inom náhradnom plnení, Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť Spotrebiteľovi do 15 dní na jeho účet cenu (jej časť) zaplatenú za tovar/službu.

Článok III.

Platobné a dodacie podmienky

 • Platba za tovar/službu sa vykonáva zväčša bezhotovostne na účet uvedený Dodávateľom. Cena príp. jej časť sa považuje za uhradenú až okamihom pripísania príslušnej finančnej sumy na účet Dodávateľa.
 • Dodávateľ má právo na úhradu ceny tovaru/služby príp. jej časti ešte pred dodaním tovaru/služby. Za týmto účelom vystaví Dodávateľ Spotrebiteľovi zálohovú faktúru.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že celá cena tovaru/služby musí byť uhradená Dodávateľovi vopred, najneskôr pred vyskladnením tovaru alebo pred začatím poskytovania služby. Spotrebiteľ berie na vedomie, že splatnosť jednotlivých zálohových faktúr sa riadi aj pravidlami stanovenými zmluvnými partnermi Dodávateľa.
 • Spotrebiteľ nemá nárok na dodanie tovaru/služby pred zaplatením celej kúpnej ceny príp. ceny za dielo, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Dodávateľ je povinný po dodaní tovaru/služby vyhotoviť a zaslať Spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru.
 • Dodací termín pre tovar je 36 – 40 týždňov od zaplatenia zálohovej faktúry. Dodací termín je možné v závislosti od povahy objednaného tovaru/služby dojednať aj individuálne.
 • Spotrebiteľ je povinný objednaný tovar/službu prevziať do siedmich (7) pracovných dní odo dňa oznámenia Dodávateľa o pripravenosti jeho odovzdania a/alebo montáže, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. O prevzatí tovaru/služby vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol obsahujúci aj prípadné zistiteľné vady. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar aj v prípade, ak tento obsahuje opraviteľné vady.
 • V prípade, ak by tovar bol z akéhokoľvek dôvodu dodávaný po jednotlivých častiach (príp. služba realizovaná po častiach), Spotrebiteľ je povinný potvrdiť Dodávateľovi každé prevzatie časti diela alebo vykonanej práce; v opačnom prípade nie je Dodávateľ povinný pokračovať v ďalšom dodávaní tovaru/služby.
 • Spotrebiteľ je povinný oznámiť Dodávateľovi miesto dodania tovaru/služby v čase vykonania objednávky.
 • Zmluvné strany sú povinné pri plnení zmluvy si poskytnúť vzájomnú súčinnosť. Dodržanie termínu dodania tovaru/služby je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Spotrebiteľa, stavu miesta, kde sa dodávka vykonáva, ako aj od atmosférických a poveternostných podmienok v mieste a čase dodania. Na skutočnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy a ktoré by mali vplyv na termín dodania sa Zmluvné strany budú vzájomne informovať.
 • V prípade, ak dodaniu tovaru/poskytnutiu služieb predchádzajú stavebné alebo iné práce, je Spotrebiteľ povinný pripraviť miesto dodania tak, aby dodanie tovaru/služby mohlo byť zrealizované. V opačnom prípade Dodávateľ nezodpovedá za neskorší termín dodania, pričom Dodávateľ je oprávnený si nárokovať náklady, ktoré mu v súvislosti s odkladom realizácie dodávky vznikli. V prípade, ak by aj napriek upozorneniu na nevhodnosť miesta pre dodávku Spotrebiteľ trval na zhotovení diela, Dodávateľ nezodpovedá za žiadne z tohto dôvodu vzniknuté vady tovaru a ani škody, ktoré by realizáciou zmluvy mohli vzniknúť a ani za prípadné prepadnutie záruk na veci, ktoré boli pri vykonávaní zákazky použité.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje najneskôr v deň začatia dodania tovaru/služby sprístupniť miesto dodávky Dodávateľovi a ostatným spolupracujúcim osobám až do dokončenia, pričom umožní Dodávateľovi aj bezodplatný prístup k vode a elektrickej energii.
 • Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých osôb pre riadne a včasné splnenie zmluvy. Dodávateľ postupuje pri realizácii samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie je viazaný pokynmi Spotrebiteľa.
 • Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie s dodaním tovaru/služby, ktoré boli spôsobené tzv. okolnosťami vyššej moci.

Článok IV.

Reklamačný poriadok

 • Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou na adrese delfino@delfino.sk v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a ktorá začína plynúť od dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom, vykonania služby alebo odo dňa uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenie veci do prevádzky oprávnenou osobou Dodávateľa, ak si Spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak Spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.
 • Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť Dodávateľovi faktúru alebo záručný list.
 • Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 • Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom. V prípade bazénového telesa Dodávateľ nezodpovedá ani za vady, ktoré vznikli v dôsledku chybnej konštrukcie podložia bazéna v interiéry a exteriéry, nadmerného hydrostatického tlaku a nesprávneho zazimovania.
 • Dodávateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie.
 • Vybavenie reklamácie bude Spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Dodávateľovi. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Reklamáciu je možné vybaviť odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnením zamietnutím.
 • Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Dodávateľ ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 • V prípade, ak bola reklamácia Dodávateľom zamietnutá z niektorého dôvodu uvedeného v bode 4.4., má Dodávateľ právo na náhradu nákladov, ktoré mu vybavovaním reklamácie vznikli.
 • Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy

 • Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku aj bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa:
 1. prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo
 2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby/prijatí objednávky služby.
  • Zmluvné strany berú na vedomie, že lehota uvedená v bode 5.1. sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Dodávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  • Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené na adresu sídla Dodávateľa alebo na e-mailovú adresu delfino@delfino.sk. Spotrebiteľ je oprávnený na odstúpenie použiť formulár, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Spotrebiteľa, je Spotrebiteľ povinný vrátiť Dodávateľovi tovar, a to osobne alebo zaslaním na adresu sídla Dodávateľa alebo iným spôsobom vopred dohodnutým, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Dodávateľovi. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný Dodávateľovi s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, originál dokumentáciou (záručný list, návod na použitie a pod.) a obalom. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Všetky náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi znáša v tomto prípade Spotrebiteľ.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Spotrebiteľa, je Dodávateľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné uhradí Dodávateľ len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Dodávateľom, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Dodávateľ nie je povinný vrátiť uhradené platby a náklady uvedené vyššie skôr, ako mu je tovar doručený.
  • Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 3. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 4. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Dodávateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 5. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
 6. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 7. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal Dodávateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Dodávateľa u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.
  • Spotrebiteľ berie na vedomie, že niektoré druhy tovarov – napr. bazénové telesá a špecifické technologické zariadenia – sú vyrábané podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tvoria jedinečný a unikátny tovar, ktorý sa vo výrobe podľa týchto požiadaviek predpripravuje na ďalšie technické riešenia, a preto nie je možné v súlade s bodom 5.6. písm. c) odstúpiť od zmlúv, ktorých predmetom je predaj takéhoto druhu tovaru. Na tomto závere nič nemení ani skutočnosť, že typovo sú vyššie uvedené tovary uvádzané v katalógoch či na webových stránkach Dodávateľa a/alebo výrobcu.
  • Spotrebiteľ odoslaním objednávky Dodávateľovi výslovne potvrdzuje, že Dodávateľ si riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
  • Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
 9. po prijatí objednávky zo strany Dodávateľa nie je možné z technických príčin tovar/službu dodať v požadovanej lehote a/alebo za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany výrobcu; pre následný postup Zmluvných strán sa primerane použije Článok II. bod 2.9.,
 10. Spotrebiteľ je v omeškaní so zaplatením ceny za tovar/službu, alebo jej časti, alebo zálohovej faktúry, o viac ako 15 dní.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Dodávateľa, musí byť odstúpenie od zmluvy písomné a odôvodnené a musí byť doručené osobne alebo ako súčasť doporučenej zásielky s doručenkou zaslané na adresu Spotrebiteľa, ak si Zmluvné strany nedojednajú iný spôsob doručenia alebo ak Spotrebiteľ písomne neuvedie inú adresu na doručovanie poštových zásielok.
  • V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne bezdôvodne zásielku obsahujúcu odstúpenie prijať, deň odmietnutia prijatia sa považuje za deň doručenia odstúpenia. V prípade, ak si Spotrebiteľ neprevezme takúto zásielku v odbernej lehote, deň vrátenia nedoručenej zásielky späť Dodávateľovi sa považuje za deň doručenia odstúpenia.

Článok VI.

Výhrada vlastníctva

 • Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny Spotrebiteľom vlastníctvom Dodávateľa.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje, že až do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru, tovar nescudzí, neprenechá tretej osobe za účelom užívania, nedá do zálohu alebo iným spôsobom ním nezabezpečí právo tretej osoby; v opačnom prípade zodpovedá Dodávateľovi za spôsobenú škodu.

Článok VII.

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

 • Identifikácia Dodávateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov – spoločnosti Blue Avian s. r. o., so sídlom Studenohorská ul. č. 34, 841 03 Bratislava – Lamač, identifikačné číslo 53 221 745, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 147539/B, oddiel Sro alebo spoločnosti DELFINO s. r. o., so sídlom Obchodná ul. č. 41, 811 02 Bratislava, identifikačné číslo 46 585 664, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 79997/B, oddiel Sro alebo GIG s. r. o., so sídlom Obchodná ul. č. 41, 811 02 Bratislava, identifikačné číslo 44 254 415, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 53161/B, oddiel Sro – všetky konajúce konateľom Ing. Martinom Gehrim, mobil: +421948026460, e-mail: delfino@delfino.sk.
 • Dodávateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoOOU“)a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Pri uzatváraní zmlúv spracúva Dodávateľ osobné údaje Spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru/poskytnutí služby. Dodávateľ spracúva osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dodávateľ spracúva osobné údaje Spotrebiteľa po dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Spotrebiteľa, najneskôr do doby požadovanej osobitnými právnymi predpismi. Dodávateľ po skončení doby spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Spotrebiteľa.
 • Dodávateľ súčasne oznamuje spotrebiteľovi, že pri spracúvaní osobných údajov Spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu, a to plnenia zmluvy príp. uplatnenia reklamácie ako príjemcom: spoločnosti Compass Europe s. r. o., Poľná č. 4, 903 01 Senec, IČO 35 890 495, iným dodávateľom a servisným partnerom, kuriérskym a prepravným spoločnostiam, externým poskytovateľom účtovných a právnych služieb, súdom a orgánom verejnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Dodávateľa.
 • Spotrebiteľ má právo:
 1. požadovať prístup k svojim osobným údajom,
 2. na opravu osobných údajov,
 3. na vymazanie osobných údajov,
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. na prenosnosť osobných údajov,
 6. namietať spracúvanie osobných údajov.
  • Dodávateľ vyhlasuje, že cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko) alebo medzinárodným organizáciám nevykonáva a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.
  • Ak sa Spotrebiteľ domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jeho práva, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so ZoOOU.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 • Spotrebiteľ zaslaním objednávky Dodávateľovi potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia VOP na internetovej stránke delfino.sk.
 • Tieto VOP sú platné a účinné od 11. 7. 2022 a nahrádzajú VOP zverejnené dňa 5. 6. 2018.

 

Príloha: Odstúpenie od zmluvy (formulár)

Scroll to Top