VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Blue Avian s. r. o., DELFINO s. r. o. a GIG s. r. o.

 

 1. Uzavretie zmluvy a úvodné ustanovenia

1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú záväzné a uplatňujú sa na všetky obchodno-právne vzťahy vzniknuté medzi spoločnosťami Blue Avian s. r. o. alebo DELFINO s. r. o. alebo GIG s. r. o. ako predávajúcimi alebo zhotoviteľmi na strane jednej (ďalej len „Predávajúci“) a podnikateľským subjektom ako kupujúcim alebo objednávateľom na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“), okrem prípadov osobitných dohôd, ktoré bez výnimky musia byť uzavreté v písomnej forme.

1.2.    Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a/alebo poskytnúť službu Kupujúcemu špecifikované v objednávke potvrdenej Predávajúcim a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar/službu dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami týchto VOP.

1.3.    Kupujúci zaslaním objednávky v akejkoľvek forme potvrdzuje, že sa so znením týchto VOP oboznámil a s ich obsahom súhlasí. Doručením objednávky Predávajúcemu a jej akceptáciou zo strany Predávajúceho je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá zmluva. V prípade, ak bola objednávka Kupujúceho realizovaná v ústnej forme príp. telefonicky, je Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu dokument označený ako „Prijatie objednávky“, pričom Kupujúci má právo písomne odmietnuť Prijatie objednávky najneskôr do troch (3) dní. Obdobne Predávajúci a Kupujúci postupujú v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmenám rozsahu plnenia.

1.4.    Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak nie je možné z technických príčin tovar/službu dodať v požadovanej lehote a/alebo za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak Kupujúci už uhradil cenu z objednávky alebo jej časť a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru/služby v rovnakej kvalite a cene a ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 15 dní na jeho účet cenu (jej časť) zaplatenú za tovar/službu.

1.5.    Údaje, výkresy, obrázky, technické dáta, popisy rozmerov, hmotnosti a výkonu, ku ktorým si Predávajúci vyhradzuje vlastnícke právo a sú obsiahnuté v prospektoch, katalógoch, obežníkoch, inzerátoch, cenníkoch alebo podkladoch patriacich k ponuke sú nezáväzné, pokiaľ nie sú označené v Potvrdení objednávky ako výslovne záväzné.

1.6.    Kupujúci preberá zodpovednosť za to, aby použitím zaslaných výkresov, vzorov a podobného neboli porušené práva tretích osôb.

 1. Ceny

2.1.    Predávajúci uplatňuje za dodávaný tovar/poskytnuté služby ceny uvedené v cenníkoch, platné v deň dodávky. Ak by sa obstarávacie ceny (napr. pre úradné opatrenia) zmenili alebo ak sa po uzavretí zmluvy zavedie alebo zvýšia platby nezávislé od vôle Predávajúceho, a to dane, odvody, clá alebo iné zákonné poplatky, Predávajúci je oprávnený aj pri dodávke tovaru/služby bez dopravy príslušne zmeniť cenu.

2.2.    Ak počas dodávania tovaru/služby nastane zvýšenie cien materiálov, energií a ostatných vstupov potrebných k realizácii dodávky minimálne o 10%, má Predávajúci právo na novú upravenú cenu zodpovedajúcu zvýšeným vstupom, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto cena bude zohľadnená v celkovej cene diela bez toho, aby bol uzatváraný dodatok k zmluve. Predmetné zvýšenie je však Predávajúci povinný Kupujúcemu bezodkladne písomne oznámiť.

2.3.    Kupujúci berie na vedomie, že ceny tovarov nezahŕňajú dopravu tovaru, jeho nakládku či vykládku a ani montáž. Predávajúci osobitne upozorňuje, že doprava bazénového telesa je vykonávaná ako doprava nadrozmerného nákladu zväčša z adresy sídla výrobcu Compass Europe s. r. o., pričom pri dodaní sa predpokladá o.i. aj využitie žeriavnických prác; tieto práce sú účtované osobitne.

 1. Dodacie a platobné podmienky

3.1.    Dodanie tovaru/poskytnutie služby sa považujú za splnené, keď bol tovar odovzdaný Kupujúcemu a/alebo služba Predávajúcim vykonaná. Kupujúci je povinný prebrať dodaný tovar aj vtedy, ak by mal mať nepodstatné opraviteľné vady. Ak by však Kupujúci prebratie odmietol, znáša takto vzniknuté náklady nezávisle od skutočnosti, či boli zistené chyby. O prebratí tovaru/poskytnutí služby vyhotovia zmluvné strany preberací protokol.

3.2.    Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o mieste dodania tovaru/poskytnutia služby už v objednávke, v opačnom prípade platí, že týmto miestom je adresa sídla resp. miesta podnikania Kupujúceho.

3.3.    V prípade, ak sa Kupujúci zaviazal v objednávke alebo v inej korešpondencii obstarať veci na vykonanie diela, je povinný ich odovzdať najneskôr 5 (päť) kalendárnych dní pred začatím realizácie diela. V opačnom prípade tieto veci obstará Predávajúci na účet Kupujúceho, pričom cena vecí na vykonanie diela nie je súčasťou dojednanej ceny a bude vyúčtovaná Kupujúcemu v samostatnej faktúre.

3.4.    Kupujúci je povinný odovzdať miesto dodania tovaru/poskytnutia služby Predávajúcemu najneskôr v deň začatia prác a umožniť jemu, jeho zamestnancom a ostatným spolupracujúcim osobám prístup na miesto až do úplného splnenia objednávky, pričom umožní Predávajúcemu aj bezodplatný prístup k vode a elektrickej energii. V prípade, ak odovzdané miesto bude v stave nevyhovujúcom na dodanie tovaru/poskytnutie služby, Predávajúci písomne alebo prostredníctvo e-mailu či krátkej textovej správy (SMS) na túto skutočnosť upozorní Kupujúceho. Dokiaľ nedôjde k odstráneniu nevyhovujúceho stavu zo strany Kupujúceho, Predávajúci nie je povinný tovar dodať/službu začať vykonávať. Ak by aj napriek vyššie uvedenému upozorneniu Kupujúci trval na zhotovení diela, Predávajúci nezodpovedá za žiadne z tohto dôvodu vzniknuté vady tovaru a ani škody, ktoré by mohli pri dodaní tovaru/poskytnutí služby vzniknúť, a ani za prípadné prepadnutie záruk na veci, ktoré boli pri vykonávaní objednávky použité.

3.5.    Predávajúci je oprávnený zrealizovať (jednotlivé) objednávky kompletne v jednej dodávke alebo v postupne sa uskutočňujúcich čiastočných dodávkach. V prípade, ak by tovar bol z akéhokoľvek dôvodu dodávaný po jednotlivých častiach (príp. služba realizovaná po častiach), Kupujúci je povinný potvrdiť Predávajúcemu každé čiastočne prevzatie tovaru alebo vykonanej práce; v opačnom prípade nie je Predávajúci povinný pokračovať v ďalšom dodávaní tovaru/služby. Splatnosť úhrad za čiastočné dodávky nastáva nezávisle od toho, žeby boli ešte zrealizované iné čiastočné dodávky. Kupujúci berie na vedomie, že jednotlivé položky objednávky mu budú dodané až po úplnej úhrade ich ceny, ak sa strany nedohodnú inak.

3.6.    Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu aj na základe Predávajúcim vystavených zálohových faktúr vyhotovených  podľa podmienok dodávateľov Predávajúceho a/alebo najneskôr v deň vyskladnenia jednotlivých častí diela a/alebo najneskôr v deň realizácie montážnych či iných prác so splatnosťou v deň vystavenia faktúry. Lehota na dodanie tovaru/služby začína plynúť dňom zaplatenia celej zálohy, avšak nie skôr, ako budú bez akýchkoľvek pochybností špecifikované podrobnosti súvisiace s objednávkou Kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že do úplného zaplatenia fakturovanej sumy/fakturovaných súm nie je Predávajúci  povinný pokračovať v realizácii diela.

3.7.    Po prevzatí celého diela vystaví Predávajúci Kupujúcemu záverečnú faktúru.

3.8.    Predávajúci nie je povinný miesto hotovostných či bezhotovostných platieb prijímať šeky alebo zmenky.

3.9.    Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítavať svoje nároky voči Predávajúcemu alebo zadržiavať platby kvôli prípadným svojim protinárokom, iba žeby Predávajúci takéto nároky písomne uznal alebo oprávnenosť nárokov Kupujúceho bola právoplatne súdne priznaná.

 1. Omeškanie zmluvných strán

4.1.    V prípade omeškania Kupujúceho s platbou splatnej faktúry je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu úroky z omeškania v súlade s ust. § 369 Obchodného zákonníka a náklady spojené s uplatnením pohľadávky podľa ust. § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. Predávajúci nie je povinný upomínať na splatné pohľadávky pred súdnym vymáhaním nesplneného peňažného záväzku Kupujúceho. V prípade súdneho vymáhania nesplneného peňažného záväzku Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený vymáhať spolu s istinou aj príslušenstvo pohľadávky.

4.2.    Predávajúci nie je v omeškaní, ak si Kupujúci riadne a včas nesplní svoje povinnosti podľa bodov 3.2. až 3.6.

4.3.    Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru/služby spôsobené štrajkom, výlukou subdodávateľov Predávajúceho alebo v prípade inej okolnosti vyššej moci (okolnosťami vyššej moci sú aj rozhodnutia súdov alebo orgánov verejnej správy, vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, občianske nepokoje, teroristické útoky, požiare, výbuchy, záplavy, stav energetickej núdze, deštrukcia komunikácií alebo iné narušenia pracovnej sily a/alebo prírodné alebo človekom spôsobené udalosti, ktoré sú mimo kontroly Predávajúceho). Predávajúci takúto udalosť ihneď oznámi Kupujúcemu s uvedením všetkých podrobností o tejto udalosti.

4.4.    Predávajúci nie je v omeškaní ani ak je dodanie tovaru/služby závislé od: (i) riadneho a včasného spolupôsobenia Kupujúceho, (ii) stavu miesta, kde sa predmet plnenia vykonáva, (iii) od atmosférických a poveternostných podmienok v mieste a čase dodania tovaru/služby. Na skutočnosti, ktoré nastali po uzavretí tejto zmluvy a ktoré by mali vplyv na termín realizácie zmluvy sa zmluvné strany budú vzájomne informovať.

 1. Reklamácie a záruky

5.1.    Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je rozdielne upravená v osobitnej písomnej zmluve uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo v záručnom liste, ktorý je vystavený a potvrdený až po dodaní a úplnom zaplatení tovaru.

5.2.    Záruka nemôže byť zmenená bez písomného súhlasu Predávajúceho.

5.3.    Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dodaní tovaru/služby s výnimkou v prípade dodania a inštalácie bazéna s príslušnými technológiami, kedy záručná doba začína plynúť až po jeho riadnom odskúšaní.

5.4.    Kupujúci je povinný prípadné poškodenie tovaru potvrdiť Predávajúcemu už v preberacom protokole, ihneď pri preberaní tovaru; v prípade ak prepravu zabezpečuje tretia osoba – prepravca na prepravnom doklade. Obdobne reklamáciu akýchkoľvek chýbajúcich dielcov alebo odchýlky od skutočne dodaného množstva tovaru je Kupujúci povinný vykonať a zaznamenať ihneď do prepravných dokladov a bez zbytočného odkladu ich obratom oznámiť aj Predávajúcemu.

5.5.    Ak sa vada dodaného tovaru/poskytnutej služby zistí počas záručnej doby, Kupujúci je povinný ihneď, najneskôr do 14 dní od zistenia vady písomne oznámiť Predávajúcemu vznik vady a uplatniť príslušný nárok z vád vrátane uvedenia čísla zákazky/faktúry, dátumu dodania, dátumu inštalácie, ako aj podrobného popísania vady či poruchy či priloženia fotografie a/alebo obrazového záznamu.

5.6.    Ak sa v prípade zisťovania vykonaného Predávajúcim zistí, že nároky z vád sú oprávnené, Predávajúci dodá náhradný tovar/poskytne službu bezodplatne a bez dopravného, príp. reklamovaný tovar opraví, ak to bude účelné. Dodávkou náhradného dielu prechádza vlastníctvo k reklamovanému tovaru na Kupujúceho. V prípade uplatnenia nároku na opravu reklamovaného tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo rozhodnúť, či tovar opraví alebo vymení za nový, ak by táto výmena bola z dôvodu rozsahu opráv alebo časovej a finančnej náročnosti, účelnejšia.

5.7.    V prípade, ak sa zistí, že nároky Kupujúceho zo záruky sú neoprávnené, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady súvisiace s posudzovaním oprávnenosti reklamácie (napr. cestovné, náklady na skúšky funkčnosti, náhrady za čas strávený u Kupujúceho a pod.).

5.8.    Kupujúci nesmie počas záručnej doby vykonávať na dodanom tovare žiadne zmeny, úpravy alebo opravy bez písomne vydaného súhlasu Predávajúceho, pretože inak záruka zaniká. V prípade zhotovenia tovaru na požiadanie a vlastnú zodpovednosť Kupujúceho, podľa výkresu, na základe technických údajov, podľa poskytnutých modelov alebo podľa opisu Kupujúceho je záruka za funkčnosť dielov vylúčená.

5.9.    V prípade dodania bazéna záruka – okrem vyššie uvedených dôvodov – zaniká aj vtedy, ak:

 1. a) nastane porucha spôsobená vypustením alebo nesprávnym zazimovaním bazéna bez povolenia Predávajúceho alebo v rozpore s inštrukciami o správnom zazimovaní, údržbe a prevádzke; Kupujúci berie na vedomie, že bazén je počas prevádzky určený na to, aby bol nepretržite naplnený vodou,
 2. b) dôjde k vade či poruche, ktoré sú následkom (i) nesprávnej inštalácie podlahy/haly alebo (ii) nadmerného hydrostatického tlaku alebo (iii) nesprávneho a/alebo nevhodného užívania tovaru alebo (iv) chybnými stavebnými prácami zo strany Kupujúceho alebo (v) škodlivým chemickým alebo elektrickým vplyvom v mieste dodania tovaru/služby,
 3. c) opravárenské práce alebo inú manipuláciu vykonávajú počas záručnej doby osoby bez poverenia Predávajúceho,
 4. d) Kupujúci neposkytne potrebný čas a možnosti na opravu alebo výmenu.

5.10.  Predávajúci nezodpovedá za žiadne voľné a Kupujúcim zabudované komponenty používané v súvislosti s bazénom a inštalovanou technológiou.

 1. Výhrada vlastníctva

6.1.    Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny Kupujúcim vlastníctvom Predávajúceho.

6.2.    Kupujúci berie na vedomie, že až do doby, kedy Kupujúci nadobudne vlastníctvo k tovaru, nie je oprávnený tovar scudziť, dať ho do zálohu, ani nijako inak ho použiť na zabezpečenie svojich záväzkov voči tretím osobám. Akékoľvek dispozície Kupujúceho v rozpore s predchádzajúcim ustanovením zakladajú právo Predávajúceho na náhradu škody.

 1. Zánik zmluvy

7.1.    Zmluva zaniká:

 1. a) dohodou Predávajúceho a Kupujúceho,
 2. b) odstúpením podľa bodov 7.3. a 7.4. týchto VOP,
 3. c) vstupom ktorejkoľvek zo zmluvných strán do likvidácie,
 4. d) vyhlásením konkurzu na majetok niektorej zo zmluvných strán príp. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok niektorej zo zmluvných strán pre nedostatok majetku.

7.2.    V prípade zániku zmluvy z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v bode 7.1. patrí Predávajúcemu cena za dodaný tovar (jeho časť) resp. už vykonanú službu (jej časť), ako aj náhrada nákladov, ktorá vznikne Predávajúcemu z dôvodu ukončenia právnych vzťahov s jeho dodávateľmi.

7.3.    Odstúpiť od zmluvy je oprávnený Kupujúci v prípade, ak Predávajúci bez vážnych dôvodov nedodá tovar/neposkytne službu v dohodnutom termíne, a to ani po 10 dňoch odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho.

7.4.    Odstúpiť od zmluvy je oprávnený Predávajúci v prípade, ak:

 1. a) Kupujúci neposkytne Predávajúcemu potrebnú súčinnosť podľa bodov 3.3. a 3.4. týchto VOP,
 2. b) Kupujúci je v omeškaní zo zaplatením fakturovanej sumy alebo jej časti o viac ako 10 dní.

7.5.    Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Účinky odstúpenia nastávajú jeho doručením. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a odôvodnené a musí byť ako súčasť doporučenej zásielky s doručenkou druhej zmluvnej strane doručené na adresu sídla/miesta podnikania zmluvnej strany, ak si zmluvné strany nedojednajú iný spôsob doručenia alebo ak niektorá zo zmluvných strán písomne neuvedie inú adresu na doručovanie poštových zásielok.

7.6.    V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán odmietne bezdôvodne zásielku obsahujúcu odstúpenie prijať, deň odmietnutia prijatia sa považuje za deň doručenia odstúpenia. V prípade, ak si zmluvná strana neprevezme takúto zásielku v odbernej lehote, deň vrátenia nedoručenej zásielky späť odosielateľovi sa považuje za deň doručenia odstúpenia.

 1. Použiteľné právo a príslušnosť súdu

8.1.    Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.

8.2.    Vo veciach neupravených týmito VOP sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.3.    Vecne a miestne príslušným je súd Slovenskej republiky, v zmysle prísl. ust. Civilného sporového poriadku.

 

Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 11. 7. 2022 a nahrádzajú Všeobecného obchodné podmienky zverejnené dňa 5. 6. 2018.

Martin Gehri, Dipl.Ing.

Konateľ spoločností Predávajúceho

Scroll to Top